Svenska Audiologiska Sällskapets Silveröra 2023 till Kim Kähäri
Varje år hedrar Svenska Audiologiska Sällskapet en person som har gjort betydande insatser inom SAS verksamhetsområde med det prestigefyllda Silverörat. Årets pristagare, Kim Kähäri, har en banbrytande och långvarig karriär inom det audiologiska området som har präglats av dedikation och betydelsefulla insatser.
Kim inledde sin karriär inom audiologin redan som 19-åring och har sedan dess gjort betydande avtryck inom området. Hon började sin yrkesbana i Göteborg på det som då kallades Audiologen. När Öronmottagningen på centralsjukhuset i Mariehamn sökte en audionom för att starta upp hörselvård, tog hon på sig rollen att starta upp verksamhet innehållande hörapparatutprovning, insatstillverkning mm. Åland blev en plats som Kim återvände till för att vikariera under sina semestrar.
Kim är legitimerad audionom och docent i audiologi och numera pensionär. Som en pionjär inom fältet tog årets pristagare stora steg genom att som ung hörselvårdsassistent besluta sig för att doktorera och blev en av de första audionomer i Sverige att disputera. Kim har bidragit avsevärt till forskningen inom audiologin, särskilt med avhandlingen om hörselpåverkan hos musiker och kring riskerna med musiklyssnande via hörlurar – ett värdefullt bidrag till vetenskapen och samhället.
Hon har varit en betydande röst i flera nationella rapporter och utarbetat studiematerial för grundskolan i Sverige, med fokus på buller- och hörselfrågor. Hon har också varit engagerad inom arbetslivsinstitutet och har tjänstgjort som universitetslektor i Örebro och Göteborg. Vid Göteborgs universitet var Kim med och startade ett nytt audionomprogram, skapade innovativa kurser inom hörselskadeprevention och handledde många vetenskapliga arbeten på olika nivåer.
Genom en kombination av djupgående kunskap inom audiologin och en varm personlighet har hon varit en inspirerande kraft för många studenter och kollegor genom åren. För sitt stora engagemang och betydande bidrag till audiologin tilldelar Svenska Audiologiska Sällskapet årets Silveröra till Kim Kähäri.
STORT GRATTIS Kim!


Arnbrinks utmärkelse för avhandling av hög kvalitet
Tilldelas Allison Mackey för sin avhandling: Perspectives on screening strategies for early detection of childhood hearing impairment.
Motivering: Denna avhandling bidrar med ny kunskap om hörselscreening på barn utifrån flera perspektiv och på flera nivåer, något som inte tidigare gjorts i Sverige eller inom EU. Frågeställningarna i avhandlingen är relaterade såväl till screeningprogram generellt (ex. om program finns eller inte i respektive land/region) som screeningmetoder som används. Avhandlingens resultat bidrar till ökad kunskap om screeningprogram och har potential att kunna användas i planering och utveckling av barnhörselvård både i och utanför Sverige.
Avhandlingen återfinns i denna länk: Thesis template (ki.se)
Grattis Allison!

Allison Mackey


Arnbrinks utmärkelse för magisteruppsats av hög kvalitet
Tilldelas Jennie Hagberg för sin magisteruppsats: Fjärrjustering av hörapparater inom hörselrehabilitering.
Motivering: Denna uppsats med randomiserad kontrollerad studie med intervention och kontrollgrupp av hög vetenskaplig kvalitet. Utvärderingen av digitala respektive fysiska vårdkontakter inom hörselrehabilitering har stor aktualitet och kan ha betydelse för många.
Magisteruppsatsen i sin helhet finns på följande länk: Fjärrjustering av hörapparater inom hörselrehabilitering.pdf (gu.se)
Grattis Jennie!

Jennie Hagberg