Lämna din ansökan SENAST den 31 augusti 2018

Kriterier för SAS stipendium

Stipendiet kan sökas för kongress/konferens med aktiv medverkan dvs. med föredrag eller poster, studiebesök för audiologisk förkovran, och deltagande vid audiologisk kongress/konferens. Syftet med stipendiet är att stimulera kunskapsutveckling inom det audiologiska området.

Under året har vi två ansökningsomgångar, den 31 augusti och den 28 februari. Vid sällskapets årsmöte beslutas om totalt ekonomiskt utrymme för stipendie­rna. Stipendiestorlek är maximalt 10 000 kr per person.

Behörig att söka är medlem i yrkesförening eller intresseorganisation som är medlem i Svenska Audiologiska Sällskapet. Styrelsemedlem i SAS kan inte ansöka om stipendium under sin mandatperiod.

Svenska Audiologiska Sällskapets styrelse beviljar stipendium enligt följande prioritetsordning:

  1. Deltagande i audiologisk kongress/konferens med aktiv medverkan dvs. med föredrag eller poster
  2. Studiebesök för audiologisk förkovran
  3. Deltagande vid audiologisk kongress/konferens

Skriftlig och ekonomisk redovisning skall ha inkommit till sällskapets kassör och sekreterare senast tre månader efter aktivitetens genomförande. Faktiska kostnader ska verifieras med originalkvitton.

Stipendiaten åtar sig att till styrelsen avlägga rapport för publikation i nationell Audiologisk tidskrift eller föreläsa vid Audiologisk Dag alternativt annan kon­ferens inom det audiologiska fältet. Detta gäller för de som erhållit medel för studiebesök eller för deltagande vid audiologisk kongress/konferens.

Ansökningsblankett - stipendium

 

 

 

 

.