Stipendier

SAS stipendium


OBS! Vi tar inte emot ansökningar under 2024

(Lämna din ansökan till ansökningstillfällen

den 28 februari och 31 augusti)


Syftet med stipendiet är att stimulera kunskapsutveckling inom det audiologiska området. Nedan beskrivs hur ansökningen görs, hur beslutsprocessen går till samt hur rapportering sker.

Behörighet

Behörig att söka är medlem i yrkesförening eller intresseorganisation som är medlem i Svenska Audiologiska Sällskapet. Styrelsemedlem i SAS kan inte ansöka om stipendium under sin mandatperiod.

Krav

Stipendiet kan sökas för deltagande vid audiologisk kongress/konferens, med aktiv medverkan dvs. med föredrag eller poster och för studiebesök för audiologisk förkovran.

Tidsaspekter

Ansökningar kan lämnas löpande under året. Beslut om stipendier fattas vid två tillfällen, efter den 28 februari respektive 31 augusti.

Ansökan

Till ansökan skall, elektroniskt, bifogas dokumentation om aktivitetens innehåll enligt information på ansökningsblanketten.

Ansökningsblankett

Beslut

Beslut om stipendier fattas senast en månad efter ansökningstidens utgång.
Svenska Audiologiska Sällskapets styrelse beviljar stipendium utifrån beslutat ekonomiskt utrymme vid sällskapets årsmöte och enligt följande prioritetsordning:

  1. Deltagande i audiologisk kongress/konferens med aktiv medverkan dvs. med föredrag eller poster
  2. Deltagande vid audiologisk kongress/konferens
  3. Studiebesök för audiologisk förkovran

Stipendiestorlek är maximalt 10 000 kr per person.

Redovisning och rapport

Skriftlig och ekonomisk redovisning skall ha inkommit till sällskapets sekreterare senast tre månader efter aktivitetens genomförande. Faktiska kostnader ska verifieras med originalkvitton.

Stipendium utbetalas vid ett tillfälle efter att aktiviteten genomförts och redovisats.

Stipendiaten åtar sig att till styrelsen avlägga skriftlig rapport. Rapporten bör innehålla information om konferensen, antal deltagare, innehåll, stipendiatens bidrag samt vilka observationer/lärdomar som gjorts. Rapporten publiceras på Svenska Audiologiska Sällskapets webbplats i syfte att sprida den kunskap och de erfarenheter som stipendiaten inhämtat. Stipendiaten uppmuntras att även avlägga rapport för publikation i nationell audiologisk tidskrift och kan komma att bli tillfrågad om att föreläsa vid Audiologisk Dag alternativt annan kon­ferens inom det audiologiska fältet.

Hej där 👋
Trevligt att träffas!

Registrera dig för att få våra
senaste nyheter direkt till din inkorg!

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.