Arnbrinks utmärkelse

Om Arnbrinks Stiftelse

Svenska Audiologiska Sällskapet och Gunnar Arnbrinks Stiftelse tilldelar årligen Arnbrinks utmärkelse till en doktorsavhandling av hög kvalitet inom hörselvetenskap/audiologi.

En expertgrupp bestående av tre medlemmar som representerar det medicinska, det tekniska och det beteendevetenskapliga forskningsfältet samlar in och bedömer så många som möjligt av de avhandlingar som framlagts under det aktuella utdelningsåret och två år bakåt. Varje expert nominerar en avhandling inom sitt respektive fält, och lämnar en motivering för de överväganden som lett fram till förslaget. Motiveringen kommer att användas som underlag för introduktionen av pristagaren vid prisutdelningen.

Experterna sänder sitt förslag med motivering och sammanfattning till ordföranden i styrelsen för Gunnar Arnbrinks Stiftelse. Stiftelsens styrelse väljer bland de tre ut den vinnande avhandlingen. Mandattiden för experterna är 4 år varefter SAS styrelse kan förlänga mandattiden, alternativt utse en ersättare.

Arnbrinks utmärkelse delas ut vid Audiologisk dag. Samtidigt med utmärkelsen utdelas även en penningsumma om 10 000 kronor.

Expertgrupp

  • Medicin: Elina Mäki-Torkko
  • Teknik: Lennart Magnusson
  • Beteendevetenskap/humaniora: Carin Roos

Avhandlingar

Avhandlingar kan skickas till:

Gunnar Arnbrinks Stiftelse
C/o Inger Uhlen
Hörsel- och balanskliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
141 86  Stockholm

Pris för bästa magisteruppsats

Gunnar Arnbrinks Stiftelse delar även ut en utmärkelse för bästa magisteruppsats framlagd vid någon av audionomutbildningarna i Sverige.

Vinnaren erhåller ett diplom och en summa på 3.000 kr.

Pristagare 2018 – Karl Johan Fredén-Jansson

Arnbrinks Utmärkelse tilldelades Karl Johan Fredén-Jansson för avhandlingenThe Balanced Electromagnetic Separation Transducer for Bone Conduction Audiometry and Hearing Rehabilitation”


https://research.chalmers.se/publication/249149

Pristagaren har i sin avhandling bidragit till utvecklingen och valideringen av en ny benledningsvibrator, Radioear B81, som möjliggör mätning av benledd hörsel med högre nivåer speciellt vid låga frekvenser. Pristagaren har också bidragit med viktiga delar i utvecklingen av ett nytt benledningsimplantat.