Stadgar

Stadgar för Svenska Audiologiska Sällskapet, antagna vid årsmöte 2017-03-23.

 § 1 Syfte

Svenska Audiologiska Sällskapet är ett samordningsorgan med syfte att främja utvecklingen av audiologin i Sverige. Detta kan ske genom fortbildning och information till aktuella grupper och organisationer. Audiologiska Sällskapet ska vara forum för debatt och diskussion i aktuella gemensamma frågor, ha beredskap att föra talan för svensk audiologi samt aktivt delta i den internationella utvecklingen inom området.

§ 2 Medlemmar

Sällskapets medlemmar är yrkesföreningar för audiologiskt verksamma och in­tresseorganisationer på riksnivå för brukare inom området audiologi. Frågor om medlemskap ställs till styrelsen och beslutas vid årsmöte. Varje medlemsorganisation har en röst vid årsmöte.

§ 3 Årsmöte

Årsmötet är sällskapets högsta beslutande organ. Sällskapets styrelse kallar alla medlemmar till årsmöte, som avhålls före mars månads utgång varje år. Kallelse utsändes senast 4 veckor före årsmötet. Styrel­sen skall vid årsmötet presentera verksamhetsberättelse samt ekonomisk redo­visning och verksamhetsplan för kommande år.

Vid årsmötet, där varje medlemsorganisation har en röst, utses sällskapets ordfö­rande samt övriga styrelseledamöter och personliga ersättare enligt § 4. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Längsta sammanhängande mandattid för styrelseledamot bör vara sex år. Vidare utser årsmötet två revisorer och en revisorsersättare på vardera ett år samt valberedning bestående av tre personer.

Beslut fattas med enkel majoritet av närvarande röstberättigade medlemmar. Medlemsorganisation som inte betalt medlemsavgift innevarande verksamhetsår, har ingen rösträtt vid årsmötet.

§ 4 Styrelse

Styrelsen är sällskapets högsta beslutande organ mellan årsmöten och har rätt att fatta beslut inom de ramar som årsmötet ger.

Sällskapets styrelse ska bestå av en ordförande samt sex ledamöter med sex per­sonliga ersättare. Ledamöter och ersättare representerar olika sektorer (se bilaga) inom den audiologiska verksamheten samt intresseorganisationerna. Vid behov kan ytterligare person/er adjungeras till styrelsemöte. Mandatperioden för ordförande omfattar en period på minst två år. Ledamöter och personliga ersättare föreslås av sina respektive yrkesföreningar eller organisationer. Mandatperioden för både ledamöter och ersättare omfattar två år. Ledamöter och ersättare bör inte avgå till mer än halva antalet åt gången.

Sällskapets styrelse kan fatta beslut när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 5 Audiologisk dag

Sällskapet ska årligen anordna en audiologisk dag för fortbildning och vara en nationell mötesplats för alla verksamma inom området audiologi. I programkommittén skall sällskapets styrelse vara representerad. För varje sådant möte utses en kommitté minst ett år före mötets avhållande. Kommittén kan väljas bland personer såväl inom som utanför medlemsorganisationerna.

§ 6 Internationella frågor

Styrelsen bör ta initiativ till information och diskussion i lämplig form om aktu­ella internationella frågor av betydelse för svensk audiologi.

§ 7 Medlemsavgift

Medlem erlägger årsavgift till Sällskapet. Avgiftens storlek fastställs vid årsmö­tet.

§ 8 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kräver stöd av två tredjedels majoritet av Sällskapets medlemmar på två på varandra följande årsmöten.

§ 9 Upplösning av Sällskapet

Upplösning av Sällskapet kräver ett enhälligt beslut av Sällskapets medlemmar. Kvarvarande medel fördelas lika mellan medlemmarna.

Bilaga till stadgar för Svenska Audiologiska Sällskapet

Följande sex sektorer inom audiologin skall vara representerade i styrelsen genom varsin ledamot och ersättare:

Pedagogisk sektor
Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningen

Psykosocial sektor
Yrkesföreningen Psykologer för Döva och Hörselskadad

Medicinsk sektor
Svensk Medicinsk Audiologisk Förening
Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi

Teknisk sektor
Svensk Teknisk Audiologisk Förenig

Audiologisk sektor
Svenska Audionomföreningen

Intresseorganisationer
Hörselskadades Riksförbund
Sveriges Dövas Riksförbund
Riksförbundet döva, hörselskadade och språkstörda barn
Förbundet Sveriges Dövblinda
Barnplantorna, Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Hörapparat