Stadgar

Stadgar för Svenska Audiologiska Sällskapet, antagna vid årsmöte 2021-03-16.


§ 1 Syfte
Svenska Audiologiska Sällskapet är ett samordningsorgan med syfte att främja utvecklingen av
audiologin i Sverige. Detta kan ske genom fortbildning och information till aktuella grupper och
organisationer. Audiologiska Sällskapet ska vara forum för debatt och diskussion i aktuella
gemensamma frågor, att föra talan för svensk audiologi samt aktivt delta i den internationella
utvecklingen inom området.


§ 2 Medlemmar
Sällskapets medlemmar är yrkesföreningar för audiologiskt verksamma och intresseorganisationer på
riksnivå för brukare inom området audiologi. Frågor om medlemskap ställs till styrelsen och beslutas
vid årsmöte.


§ 3 Årsmöte
Årsmötet är sällskapets högsta beslutande organ. Sällskapets styrelse kallar alla medlemmar till
årsmöte, som ska hållas före mars månads utgång varje år. Kallelse utsändes senast fyra veckor före
årsmötet. Årsmöteshandlingarna ska vara tillgängliga för ombuden minst två veckor innan mötet.
Styrelsen skall vid årsmötet presentera verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning. Årsmötet
ska behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen ska presentera förslag till verksamhetsplan och budget för kommande år och inhämta
årsmötets synpunkter innan handlingarna fastställs av styrelsen.
Årsmötet utser ordförande samt övriga styrelseledamöter och personliga ersättare enligt § 4.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Längsta sammanhängande
mandattid för styrelseledamot bör vara sex år. Vidare utser årsmötet två revisorer och en
revisorsersättare på vardera ett år samt valberedning bestående av två personer varav en är
sammankallande.
Förslag på ärenden (motioner) ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan årsmötet.
Varje medlemsorganisation har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet av närvarande
röstberättigade medlemmar. Vid lika röstetal gäller att lottning avgör. Medlemsorganisation som inte
betalt medlemsavgift innevarande verksamhetsår, har ingen rösträtt vid årsmötet. Om årsmötet ej
beslutar annorlunda är röstning med fullmakt inte tillåten.
Styrelsens ledamöter, revisorer och valberedning har yttrande- och förslagsrätt vid årsmötet.
Styrelsens ledamöter och revisorer kan inte väljas som ombud.
Extra årsmöte ska hållas om två tredjedelar av medlemsföreningarna eller styrelsen så begär. Kallelse
till extra årsmöte ska utsändas senast 4 veckor före mötet. Vid extra årsmöte får endast i
dagordningen upptaget ärende avgöras.


§ 4 Styrelse
Styrelsen är sällskapets högsta beslutande organ mellan årsmöten och har rätt att fatta beslut inom de
ramar som årsmötet ger.
Sällskapets styrelse ska bestå av en ordförande samt sex ledamöter med sex personliga ersättare.
Ledamöter och ersättare representerar olika sektorer (se dokument Medlemsorganisationer) inom den
audiologiska verksamheten samt intresseorganisationerna. Vid behov kan ytterligare person/er
adjungeras till styrelsemöte.
Mandatperioden för ordförande omfattar en period på minst två år. Det är valberedningen som föreslår ordförande. Ledamöter och personliga ersättare föreslås av sina respektive yrkesföreningar eller organisationer. Mandatperioden för både ledamöter och ersättare omfattar två år. Ledamöter och
ersättare bör inte avgå till mer än halva antalet åt gången.
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften är
närvarande, däribland ordförande eller vice ordförande. För att ett beslut ska kunna tas krävs enkel
majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandes mening.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två årsmöten.


§ 5 Firmateckning
Sällskapets firma tecknas av ordförande och kassör, var för sig.
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.


§ 6 Revision
Räkenskaperna ska vara revisorerna tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Efter avslutad
revision, dock senast två veckor före årsmötet, ska styrelsen få revisionsberättelsen.


§ 7 Audiologisk konferens
Sällskapet ska regelbundet anordna en audiologisk konferens för fortbildning, en nationell mötesplats
för alla verksamma inom området audiologi. För varje konferens utses en programkommitté minst ett
år före mötets avhållande. Deltagare i kommittén kan väljas bland personer såväl inom som utanför medlemsorganisationerna. I kommittén skall sällskapets styrelse vara representerad.


§ 8 Internationella frågor

Styrelsen bör ta initiativ till information och diskussion i lämplig form om aktuella internationella frågor av betydelse för svensk audiologi.


§ 9 Medlemsavgift
Medlem erlägger årsavgift till Sällskapet. Avgiftens storlek fastställs vid årsmötet.


§ 10 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kräver stöd av två tredjedels majoritet av Sällskapets medlemmar på två på
varandra följande årsmöten.


§ 11 Upplösning av Sällskapet
Upplösning av Sällskapet kräver ett enhälligt beslut av Sällskapets medlemmar. Kvarvarande medel
fördelas lika mellan medlemmarna.

Stadgar 2021-03-16

Hej där 👋
Trevligt att träffas!

Registrera dig för att få våra
senaste nyheter direkt till din inkorg!

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.