Presentation av SAS

 

Svenska Audiologiska Sällskapet är ett samordningsorgan med syfte att främja utvecklingen av audiologin i Sverige. Svenska Audiologiska Sällskapet (SAS) ska vara forum för debatt och diskussion i aktuella gemensamma frågor, ha beredskap att föra talan för svensk audiologi samt aktivt delta i den internationella utvecklingen inom området.

SAS är medlem i European Federation of Audiological Societies (EFAS).

Nordiska Audiologiska Sällskapet är det nordiska samarbetsorganet för yrkesföreningar och intresseföreningar.