2015 års Silveröra gick till Ann-Christine Gullacksen

Motivering: Årets mottagare av utmärkelsen Silverörat har genom sin forskning bidragit till att öka kunskap och förståelse för vad det innebär att leva med hörselnedsättning. Hon har skapat olika förklaringsmodeller som utgår från brukarnas beskrivningar. Med modellen för livsomställning vid kronisk sjukdom och funktionshinder har hon bidragit med en teoretisk referensram som är viktig i hörselrehabiliteringen, både för brukare, anhöriga samt för professionella inom området. Hon har genom sin forskning och sina publikationer gjort betydande insatser för hörselrehabiliteringen i Sverige.

Arnbrinks Utmärkelse tilldelades Sarah Granberg

Sarah Granberg till delas priset för avhandlingen Functioning and disability in adults with hearing loss: the preparatory studies in the ICF Core sets for hearing loss project

Motivering: Sarah utvecklar en av de mer centrala frågorna inom hälsa och välbefinnande som adresseras av WHO med ICF. Hon genomför ett antal förstudier inför Core Sets på ett kvalitativt sätt som få Core Sets-projekt gjort. Hon för en stark argumentation för att utveckla hörselrehabiliteringen på ett evidensbaserat sätt där patienten sätts i fokus.
Hennes fyra artiklar är samtliga publicerade i den ledande tidskriften International Journal of Audiology och har på kort tid blivit några av de mest nedladdade och väl citerade, viket tyder på att hennes arbeten röner stor internationell uppmärksamhet

Föredragshållarnas presentationer

Här hittar du några av föreläsarnas presentationer för nedladdning (pdf-format).