I år sändes Adiologisk dag digitalt från Uppsala Konsert och Kongress. Temat för dagen var: Att återskapa hörseln- är det möjligt? Våra olika föreläsare rörde sig i detta tema utifrån deras roller och professioner. Deltagandet skedde via plattformen Vimeo med möjlighet att ställa frågor via chattfunktion. Det var ca 150–225 deltagare med under dagen, deltagare från hela Sverige och alla med olika bakgrunder och professioner. Vi hade även med oss medverkande företag som presenterade konkreta lösningar för personer med grava hörselnedsättningar.

Tack till alla som var med och bidrog till årets Audiologiska dag och även ett tack till alla er som var med och lyssnade!

Moderator Charlotta Kämpfe Nordström
Föreläsare Åsa Skagerstrand, Ulrika Larsson, Karin Hallin

Silverörat tilldelades Helge Rask Andersen

Vi säger GRATTIS till senior professor Helge Rask Andersen till Silverörat- 2022!

Helge är unik inom svensk hörselvård genom sin framstående forskning som också är internationellt känd. Han har under hela sin karriär, både som forskare, öronkirurg, och audiolog verkat för att skapa bättre hörsel. Banbrytande och världsledande forskning har ökat förståelsen för hur innerörat fungerar och har möjliggjort för vidare forskning och studier med syfte att bota hörselnedsättning och återskapa hörsel.

Hans nyfikenhet, brinnande entusiasm samt enorma kunskap har varit en outsinlig källa till inspiration för de som har haft förmånen att jobba och forska tillsammans med honom.

Helge har handlett doktorander och i sin kliniska verksamhet som öronkirurg och audiolog alltid verkat för patientens bästa med stor ödmjukhet, empati, kunskap och skicklighet.

Årets pristagare har varit mycket betydelsefull och förbättrat hörseln för otaliga patienter både genom mellanöronkirurgi och med cochleaimplantation men har också generöst delat med sig av sin kunskap som populär föreläsare och han entusiasmerar såväl personal/kollegor, patientföreningar och inte minst i allmänhetens tjänst.

Helge var den person som tog hjärnstamsimplantat till Sverige vilket har betytt otroligt mycket för den lilla patientgrupp som använder dessa.

På sin arbetsplats har han alltid generöst delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter till sina kolleger.

Sammanfattningsvis har årets pristagares gärning under sitt yrkesliv haft och har en enorm betydelse för hela hörsel-Sverige och för otaliga patienter. Få personer torde ha gjort så mycket för så många personer med hörselnedsättning som Helge Rask Andersen

Mia Gårdhagen, Helge Rask

Hedersomnämnande Svenska Audiologiska Sällskapet – 2022

SAS styrelse har i år beslutat att tilldela en person ett särskilt hedersomnämnande. 

Olle Fellenius har i över 50 år arbetat för att personer med funktionsnedsättning ska få bättre levnadsvillkor. Han har personliga erfarenheter i form av tre döttrar som alla drabbades av samma progredierande neurologisk sjukdom och som även omfattade nedsatt hörsel. Olle var först engagerad inom handikapprörelsen på grund av debatten om neurosedynbarnen. Han uppvaktade politiker och han fick också se frukterna i form av införandet av vårdbidrag, kortidsvistelse, tekniska hjälpmedel och att institutionerna lades ned.

Olle har arbetat som jurist inom Skatteverket, som Kammarrättsråd och även som förbundsjurist på Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU).  Som en av grundarna till företaget OFUS RÄTTSINFO AB ville han arbeta för att förbättra samhällets stöd till både gamla och unga. Syftet var att informera om juridik för människor med funktionsnedsättning och då främst om lagen om stöd och service, LSS. Han var med om att utveckla en rättsdatabas och en nättidning. Syftet var att publicera samhällsvetenskapligt och juridiskt material samt informera om verksamhet med anknytning till funktionshinder och sociala förhållanden.

Tillsammans med sin kollega föreläste han under många år i olika kommuner runt om i landet inom området för funktionsnedsatta och kring den juridik som är aktuell. De har även skrivit böcker och artiklar.

Ingen annan person har troligtvis lika mycket erfarenhet av att överklaga och strida för insatser till barn, vuxna och familjer som Olle. Han har alltid varit generös och hjälpt till både gentemot individer, intresseorganisationer och professionella. Han har påtalat samhällets ansvar i att lära ut teckenspråk.

För föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer (FHDBF) har Olle medverkat både som medlem och som jurist. Han har utbildat föräldrar om Lagen om särskilt Stöd och Service, LSS för att bli piloter och sedan kunna hjälpa andra föräldrar. Han har tagit fram en ordlista med förklaring på olika juridiska termer som föreningen har översatt till teckenspråk. De som fått ta del av hans gedigna kunskaper känner sig lyckligt lottade över att ha haft den förmånen.

SAS hedersomnämnande 2022 går till Olle Fellenius. Olle är idag 92 år.

Vi skickar dig ett varmt tack för dina stora insatser. Vi hoppas att det finns engagerade personer i Sverige som kan axla det viktiga arbetet att kämpa för de personer som behöver insatser enligt LSS. Vi ser att det behövs.

Olle Fellenius

Pristagare Arnbrinks utmärkelse för avhandling av högkvalitet

Arnbrinks utmärkelse till en avhandling av hög kvalitet tilldelas Erik Witte, Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro Universitet för avhandlingen “Development of the Situated Phoneme (SiP) test: A Swedish test of phonemic discrimination in noise for adult people with hearing loss” 

Motivering: Eriks avhandling är tekniskt avancerad och innehåller utveckling av nya metoder som bygger på avancerade tillämpningar av teknik, fonetik och lingvistik.

Inger Uhlin, Erik Witte

Arnbrinks utmärkelse för en magisteruppsats av hög kvalitet

Arnbrinks utmärkelse för magisteruppsats av hög kvalitet tilldelas Elin Bergius, Habilitering och Hälsa Region Västra Götaland samt Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet för avhandlingen ”Benefit of Higher Maximum Force Output in Bone Anchored Hearing Systems: A Crossover Study”.

Inger Uhlin, Elin Bergius

Om svindlande vindlingar och kan vi lära oss av krokodilen att återställa vår hörsel Helge Rask

Teamet för hörselimplantat Ulrika Larsson och Karin Hallin

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Åsa Skagestrand

CIREN vi kan bli vändpunkten i någons liv Sara Jansson
Vill du veta mer om nätverket CIREN, kontakta: Sara Jansson Leg. audionom, Audionommottagningen Jönköping. E-post: sara.jansson@rjl.se

SAS Arnbrinks utmärkelse för magisteruppsats av hög kvalitet Elin Bergius

SAS Arnbrinks utmärkelse för avhandling av hög kvalitet Erik Witte