Denna inbjudan går till audionomer, läkare, ingenjörer, hörselpedagoger och socionomer som arbetar med personer med hörselnedsättning och dövhet i Sverige idag.

Svenska Audiologiska Sällskapet (SAS) efterlyser dig som vill skriva och berätta om din yrkesvardag – berätta om glädjeämnen och utmaningar. Utveckla och förklara så att någon som inte är i din bransch ändå kan förstå. Tanken är att samla kunskap och publicera berättelser på SAS webbplats www.sasaudio.se för att:

  • Dela kunskap med varandra.
  • Öka förståelse mellan verksamma i olika yrken inom det audiologiska fältet, för att möjliggöra bättre samarbete.
  • Förstå de utmaningar olika yrkesgrupper har för att kunna fokusera SAS arbete i rätt riktning.

Skicka texten, gärna 1-2 A4-sidor, i en word-fil till ledamot i SAS, Johanna Kylin, på mail: johanna.kylin@uppsala.se
Vi behöver ditt namn och dina kontaktuppgifter men vid eventuell publicering får du själv välja om du vill vara anonym. SAS förbehåller sig rätten att göra ett urval av texter som ska publiceras.

Nedan presenteras de två första texterna från hörselsverige:

Min vardag med hörselnedsättning

En hörselkurators betraktelser i vardagen år 2020